Referat fra ordinær generalforsamling den 2/8 2013

I 2012 er der tilsluttet 2 nye forbrugere til i alt 563. Grundene ved Danserhøj er vist solgt eller reserveret, en er tilsluttet.
Der er udpumpet 100.715 m3 fra værket, og målt ved forbrugerne 98.053 m3, der er et tab på 2.662 m3 = 2,71%. ( der må være et spild på op til 10% inden der skal betales afgift af spildet.)

Vandkvaliteten er som sædvanlig god, alle analyseprøver, deriblandt en lang række pesticider, ligger indenfor anførte min./max. Kravværdier. Analyse resultaterne kan ses på vandværkets hjemme side www.Oeb-vandvaerk.dk
Kvalitetskontrol program 2013 prøver udtages på ledningsnettet: 3
Værket: 2
Microforurening: 1 (pesticider)

Økonomien: Årets resultat er på 153.680 kr. vi har drøftet i bestyrelsen at vi eventuelt udskifter forsyningen på Burholdtvej til sommer.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, formanden, som er bestyrelses medlem af vandrådet har her deltaget i vand råds bestyrelsesmøder, samt deltaget i regions vandrådsmøde i Tranum. Bestyrelsen har deltaget i FVD generalforsamling i Rebild, samt de to årsmøder i vand rådet.

Der kommer nogle krav til dem som har drift tilsynet på vandværkerne, der er krav om hygiejne kursus samt kursus i drift af vandforsyning, disse kurser skal være bestået inden udgangen af 2014, ligeledes skal der overfor kommunen dokumenteres hvordan vandværket drives ( ledelsessystemer ).

Der har været sendt et parti målere til afprøvning på målerlaboratorium, partiet bestod, og må køre i 6 år igen. Der er en del vandværker, som går over til fjernaflæsningsmålere, er det noget Ø. Brønderslev vandværk skal tænke på?

Vandværket har haft en omfordeling af jord øst for vandværket, således at 25 m beskyttelse fra boring til skel nu er på vandværkets jord. Der er nu plantet en blandet beplantning, det er anlægsgartner Kurt Thomsen Hollensted, som har stået for beplantningen.

Vandværket har etableret vandforsyningsledning ud på Bjergbakvej.

Brønderslev forsyning er ved at planlægge en vandforsyning ved Poppelvej nordøst for Ø. Brønderslev vandværk de har planer om at hente ca. 400.000 m3 vand fra fire boringer, de skal først have lavet en prøveboring. Bestyrelsen har haft møde med Brønderslev forsyning desangående.

Hallund vandværk har henvendt sig angående en nød forbindelse til Øster Brønderslev, det er på Hallundvej.

Vandværket anbefaler forbrugerne at kontrollere installationen for utætheder, ved at lukke alle haner i huset, og kontrollere at vandmåleren står stille.

Vandværket har også i 2012 haft besøg af børn og lærer fra skolen, som har vand som emne.

Valg: Hans Peter Hansen ønskede ikke genvalg Søren Kimer blev valgt til bestyrelsen, genvalg til Olfert Larsen.

Bestyrelsen:
Formand: Alfred Møller
Kasserer: Kjeld Andersen
Sekretær: Poul Erik Jensen
Bestyrelsesmedlem: Olfert Larsen
Bestyrelsesmedlem: Søren Kimer

Revisorer:
Ole Jensen
Jens Poulsen