Beretning fra vandværkets generalforsamling den 25. april 2017

  1. Søren Lauritsen blev valgt som dirigent til GF
  2. Alfred Møller aflagde bestyrelsens beretning som følger:

Øster Brønderslev den 5. maj 2017

Ordinær generalforsamling 2017

Bestyrelsens beretning for 2016

Nye forbrugere i 2016, der er tilsluttet 2, til i alt 569 forbrugere.

Bestyrelsesarbejde: Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, bestyrelsen har deltaget i DV generalforsamling i Rebild, formanden i ØB V. er også formand for vandrådet Brønderslev Kommune og har her deltaget i en del møder bestyrelsen har deltaget i vandrådets årsmøde, formanden har deltaget i Regionsvandrådsmøde i Åbybro, bestyrelsen har været på virksomhedsbesøg (Kamstrup målerfabrik, samt Silhorco ). Formanden har deltaget i koordinationsforum Brønderslev Kommune, det var den 21. marts. ( oplæse referat ). Alfred & Olfert Møde med Henrik/Palle Vand & miljøchef. Omkring etablering af nyt vandværk i Nibstrup området. ( oplæse referat ).

Der er solgt 103492 m3 til forbrugerne 538 m3 til Hallund vandværk ved nødforbindelse. Filterskyld 2031 m3. Der er ikke nogen vandspild.

Den 02-07 var der åben hus vedrørende ny velfærdsbygning lager rum, det var pænt besøgt, hvor der var rundvisning på vandværket.

Analyse kontrol: Disse kontrol punkter er bestemt af Kommunen

Normal kontrol på vandværket 1 i nov.

Udvidet kontrol + radioaktivitet på vandv. 1 i marts

Organisk mikro forurening 1 i nov.

Begrænset kontrol ledningsnettet 1i maj og 1 i sept.

Alle analyseresultater ligger indenfor anførte min./max kravværdier, alle resultater kan ses inde på vandværkets hjemmeside www.oeb-vandvaerk.dk

Der har været nogle vandbrud på Broengen det sker altid på ubelejligt tidspunkt søndag eller aften.

Bestyrelsen har besluttet at udskifte de resterende stophaner med målerbrønde, ligeledes har bestyrelsen vedtaget at udskifte ledningsnet til ejendommene ud af Poldervej.

Regnskab årets resultat er 220,960 kr. vandprisen er fortsat den samme der lagt indeks på 1,27 % på nyetablering. Afgiftssats 6,25 kr. pr. m3.

Vandværket anbefaler forbrugerne at kontrollere vand installationen for utætheder ved at lukke for alle haner, se efter at målerhjulet står helt stille, gør det ikke det er der utæthed i installationen, evt. toilet som løber, gør dette en gang imellem måske som rutine. Ligeledes anbefales det at orientere sig om hvor stophanen befinder sig, det er for sent når man pludselig står og skal lukke for vandet, det er ikke alle der har stophane, men så er der en målerbrønd hvor der kan lukkes for vandet.

 

Der var udover dagsorden debat om Brønderslev forsynings henvendelse til os om at blive fusioneret med dem. Formand Alfred Møller gav en orientering herom og det er vigtigt at pointere at det udelukkende var en orientering da vandværkets bestyrelse p.t. slet ikke har planer om nogen som helst fusion men til gengæld agter at køre vores gode og solide vandværk videre som lokal og selvstændig vandværk.

Der har i pressen også været skrevet en del herom og vandværket opfordrer alle medlemmer til at følge med i udvikling herom f.eks. Ø.Brønderslev vandværks indsats planer  ( vi er det første i kommunen der starter op)  både i aviser og også her på vores hjemmeside.

 

3) Vandværkets regnskab blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Alle medlemmer der var fremmødt fik hele regnskabet udleveret.

4) Budget blev gået igennem og godkendt.

5) Indkomne forslag:  Der var ikke indgået nogen.

6) Valg af medlemmer: På valg var:  Olfert Larsen og Søren Kimer – de var begge villige til genvalg og de blev hermed valgt.

7) Valg af suppleanter:  Der var genvalg til: 1) Anders Larsen og 2) Henrik Rasmussen

8) Valg af revisor:  Ole Jensen blev genvalgt ( Knud Erik Sørensen er også revisor , men ikke på valg i år)

9) Valg af revisor suppleant:  Kurt Christiansen blev genvalgt her.

10) Evt:  Her var der igen løs snak om Brønderslev Forsynings henvendelse til os.

 

Referent:  Poul Erik Jensen